Postere

1369345341537

Korte vitenskapelige framlegg PSYKIATRIVEKA 2018

Frie foredrag (Call for abstracts)

Invitasjon til å holde korte vitenskapelige innlegg eller bidra med en poster om egne vitenskapelige arbeider og kvalitetssikringsprosjekter under Psykiatriveka 2018 mandag 12. mars i Bergen.

Norsk psykiatrisk forening (NPF) vil med dette invitere medlemmene til å legge frem egne vitenskapelige arbeider under årsmøtekongressen 2018. Det er viktig for NPF og norsk psykiatri generelt at vår psykiatriske forskning synliggjøres. Dette gir informasjon om studier som pågår og om de funn som gjøres. Det er også med på å opprettholde forskningsaktiviteten og interessen for forskning innen faget. Både behandlingen pasienten får og identiteten og omdømmet til psykiatrien vil profitere på dette. Dette er også en mulighet til å vise fram din forskning til kolleger, bygge nyttige nettverk med tanke på videre forskning og rekruttering av nye forskere. Vi oppfordrer derfor både nye i faget og de mer erfarne til å sende inn bidrag og til å komme til Bergen og delta!

 

Erfaringen er at denne delen av programmet på Psykiatriveka er meget godt besøkt og vies mye oppmerksomhet!

Muntlig fremlegg:

Forskere inviteres til muntlige fremlegg som hvert vil vare 8 minutter med 2 minutter til spørsmål, totalt 10 minutter.
De som har tatt doktorgraden i løpet av tiden siden forrige Psykiatriveka inviteres spesielt til å sende inn bidrag til å holde et lengre innlegg (13+2 minutter).

Abstract av arbeidet man vil presentere kan ha inntil 300 ord inkludert overskrift og eventuelle referanser.

Abstractet skal deles i:

  • Tittel på fremlegg.
  • Navn på forfatterne uten titler; Etternavn og initialer. I tillegg adresse og e-postadresse til førsteforfatter.
  • Abstract skal være strukturert: formål med studien, metode, resultater og konklusjon. Abtracts som angir i hvert fall noen resultater vil bli prioritert

 

Abstract sendes: Kathrine Johansen (Kathrine.Johansen@stolav.no) innen 1.februar 2018. Alle e-poster må merkes tydelig ”Abstract til Veka”. Det er kun elektronisk innsending. Vi ber om at abstractet skrives i Word.

Abstractene vil bli vurdert av en vitenskapelig komité bestående av Helle Schøyen og Solveig Klæbo Reitan. Disse vil sette opp det endelige programmet.

Postere:

I tillegg til muntlige fremlegg,  ønsker vi alle medlemmer som har hatt postere ved nasjonale eller internasjonale kongresser siden årsmøtet i 2016 velkomne til å presentere disse posterne under kongressen. En stor og så komplett postersamling som mulig av det som har skjedd i løpet av 2017 er vårt mål.

Påmelding av postere innen 15. februar 2018 til Kathrine Johansen (Kathrine.Johansen@stolav.no). Epost merkes «Poster til Veka».

Prisutdeling:

I 2018 kan det deles ut en pris på kr 5.000,- til det beste bidraget på enten postersesjon eller under frie foredrag. Komiteen som vurderer dette består av den vitenskapelige komitéen sammen med flere medlemmer av NPF. Kriteriene som legges til grunn er vitenskapelig og presentasjonsmessig kvalitet, samt klinisk viktighet og forskningsmessig nyhetsverdi. Komiteen vil innstille inntil tre abstract og velge ett av disse til å motta prisen. Det tas dog forbehold om at det må være minst ett foredrag som når opp til en vitenskaplig høy standard.

Spørsmål angående abstract (foredrag eller poster) til Veka 20178kan rettes til Kathrine Johansen (Kathrine.Johansen@stolav.no)  tlf.: 72 82 30 30 eller Solveig Klæbo Reitan tel 72 82 28 25

Den vitenskapelige komiteen vil på det sterkeste oppfordre alle som har anledning til det å sende inn sitt bidrag. Forskning er en meget viktig del av det arbeidet vi gjør som psykiatere og synliggjøring av vitenskapelige resultater bidrar til å styrke vår faglighet. De frie foredragene er derfor en prioritert del av programmet på VEKA 2018.

Send inn!

Den vitenskapelige komitéen Veka 2018

(Helle Schøyen, Solveig Klæbo Reitan)