Kristine B. Walhovd, Professor

walhovdeArbeidssted: Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC), Psykologisk Institutt, Univerisitetet I Oslo.

Forskningen min har som mål å bidra til forståelse av mekanismene for ulike typer endring i hjerne og kognisjon, dvs mentale prosesser som oppmerksomhet, hukommelse og resonnering, og hvorvidt og hvordan vi kan påvirke disse. Hjernen og kognitive funksjoner er i kontinuerlig endring gjennom livet, og noen av disse endringene er del av positiv utvikling, andre er negative. I forsøk på å avdekke markører og mekanismer for endring, studerer jeg sammen med kollegaer personer i aldersspennet 0 til 100 år. Jeg er interessert i å forstå normal kognisjon og hjerne-adferdsforhold gjennom det menneskelige livsløpet, og er også involvert i studier av grupper av pasienter og personer med biomedisinsk risiko, inkludert for eksempel subjektivt opplevde og klinisk verifiserte hukommelsesvansker, Alzheimers demens, og rusmiddeleksponering i fosterlivet. Hyppig anvendte forskningsmetoder inkluderer standardiserte nevropsykologiske og eksperimentelle kognitive tester og MRI (magnetresonanstomografi). Vi studerer både naturlig variasjon og gjennomfører eksperimentelle studier. Et viktig mål er finne ut hvordan innflytelser på ulike tidspunkter i livet virker inn på hjerne og kognisjon.

Foto: Svein Milde