Foredragsholdere 2019

Eivind Aakhus
Avdelingsoverlege, ph.d. Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet.

Amund Andenæs
Jobbet ved SSHF, Arendal. Etter spesialisering hatt en kombinert forsker og klinisk stilling. Fullført Videregående seminar ved Institutt for psykoterapi i 2014. Søkte i november om godkjenning som psykoterapiveileder. Disputerte med avhandlingen Distanse og Involvering, mai 2018. Hatt avtalehjemmel siden 2015.

Håvard Bentsen 

Overlege ved Psykiatrisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus fra april 2017. Overlege ved Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus 2004-2017. Distrikts-/kommunelege 1983-1988. Spesialist i psykiatri og klinisk farmakologi, dr.med. 1998 (pårørendes expressed emotion, schizofreni). Postdoktoralt ledet et randomisert placebo-kontrollert behandlingsforsøk med en omega-3 fettsyre (EPA) og/eller vitaminene E+C ved akutt schizofreni. Har veiledet PhD-kandidat i oppfølging av pasientene i stabil fase etter fem år. Foredrag og publikasjoner særlig om schizofreni, expressed emotion, flerumettede fettsyrer og redoksregulatorer, kostfaktorer og psykisk helse. Medlem av Utvalg for biologisk psykiatri, NPF.

Astrid Liv Mina Bergem
Dr. med, seniorforsker, spesialist i psykiatri  ved alderspsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF. Medlem av Utvalg for alderspsykiatri, Norsk psykiatrisk forening i perioden 1995-2019, hvorav leder av utvalget i 2 perioder og nestleder i 2013-2019. Medlem av utdanningsutvalget ved psykiatrisk divisjon, Ahus siden 2012 og medlem av styringsgruppen for Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimer’s sykdom siden 2015. Medlem av sakkyndigkomiteen i DNLF for bedømmelse av spesialister med kandidatur til tittelen: Alders- og sykehjemsmedisin som kompetanseområde i perioden 2012-2018. Doktorgrad i 1999 med tittel «A twin study of senile dementia», som påviste høy arvelighetsfaktor ved  Alzheimers sykdom. Forskningsleder for SAMSA, et multisenter forskningsprosjekt med vekt på personalets samhandling mellom sykehjem og spesialisthelsetjenesten i alderspsykiatri, hvor formålet er økt kompetanseheving hos personalet til pasientenes beste. Kursleder for klinisk emnekurs for sykehjemsleger, med læringsmål etter SAMSA-modellen.

Novin Balafkan
2018-2021 Postdoctoral fellowship, Haukeland University Hospital, Norway Developing a stem cell-derived model for schizophrenia disorder, A collaboration between NORMENT and Bergen Psychosis Research Group (BPRG) and the Bipolar Disorders Research Group Supervisors: Erik Johnsen and Ketil Joachim Ødegaard

2013-2018 Ph.D. in Cellular & Molecular Biology, University of Bergen, Norway Thesis: «Using pluripotent stem cells (iPSC) to model mitochondrial disease and study tissue specific manifestations caused by POLG mutations» Supervisor: Prof. Laurence Bindoff

2010-2012 M.Sc. Medical Cell Biology, University of Bergen, Norway Thesis: “Association between the number of CAG repeats in polymerase gamma and Parkinson disease in the Norwegian population” Supervisor: Prof. Laurence Bindoff

Jone Bjørnestad

Jone Bjørnestad arbeider som førsteamanuensis i psykologi på Universitetet i Stavanger. Han har arbeidet i mange år som klinisk psykolog både innen psykisk helsevern og privatpraksis. Forskningsinteressene har primært vært innen psykose, avhengighet, teknologi og folkehelse. Til daglig forsker og underviser han ved Universitetet i Stavanger.

Tom Borza

spesialist i psykiatri og jobber 50% som overlege ved Alderspsykiatrisk avdeling ved Sanderud, Sykehuset Innlandet HF.

Borza har videre en PhD om depresjon hos eldre fra 2017 og er for tiden 50 % post-doc stipendiat ved Forskningsavdelingen til Sykehuset Innlandet og er tilknyttet Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom.

e

Jenni Mundal Braanen 

Psykolog, uteksaminert fra profesjonsstudiet i psykologi ved universitetet i Oslo i desember 2018. Som hovedoppgaveprosjekt gjennomførte hun en kvalitativ studie som utforsket opplevelse av stigma i møte med behandlingssystemet hos mennesker som har eller har hatt en personlighetsforstyrrelsesdiagnose.

Erlend Bøen
Overlege ph.d. ved Enhet for psykosomatikk/CL voksne, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus-Rikshospitalet. Han er spesialist i nevrologi og psykiatri. Faglige og forskningsmessige interesser er nevropsykiatri, psykosomatikk, stemningslidelser og personlighetsforstyrrelser. De fleste av hans publikasjoner omhandler kliniske og nevrobiologiske aspekter ved stemningslidelser og personlighetsforstyrrelser. Han er medforfatter av kapitler om biologiske undersøkelser og biologiske behandlingsformer i siste utgave av Lærebok i psykiatri (Malt, Andreassen, Malt, Melle og  Årsland (red.), Lærebok i psykiatri, Gyldendal, 2018.) og kapittelet om psykosomatikk og nevropsykiatri i den kommende utgaven av Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen (utgis 2019).

rpt

Ole Kristian Drange Konstituert overlege ved Akuttseksjonen, Avdeling Østmarka, Divisjon Psykisk helsevern, St. Olavs hospital og PhD-student ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dagfinn Green
Overlege, spesialist i psykiatri, Østmarka sykehus, St. Olavs Hospital, leder av Utvalg for alderspsykiatri Npf.

Miriam K. Gustafsson

PhD, overlege ved Poliklinikk for spiseforstyrrelser, Tiller DPS, St Olavs Hospital og leder for PBL-undervisning, MH-fakultetet, NTNU. Gustafsson er også allmennlege og har jobbet som fastlege i flere år.  Hun disputerte 2018 på avhandlingen “Vitamin D status and health-related quality of life in pregnancy – impact of exercise.  A study of Norwegian Caucasian women”.  Gustafsson er engasjert i et prosjekt som undersøker effekt av god samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten og digitalisering av behandling og oppfølging av overspisingslidelse hos pasienter med fedme.

Bjarne Hansen og Gerd Kvale

Obsessive-compulsive disorder (OCD) can take months of therapy to treat. But Kvale and Hansen, who are clinical psychologists at Haukeland University Hospital in Norway, have shown they can treat it in just four days. Frustrated by the traditional model of ­therapy—­meeting with patients just once or twice a week, with days between sessions to stall progress or give people the chance to drop out—Kvale and Hansen developed a program in which therapists help their patients learn how to deal with anxiety through marathon sessions of exposure therapy. “Patients say it’s hard work and one of the most challenging weeks of their life,” Kvale says. “But the change that they experience through these four days is sort of magic and life-­changing.”

So far, about 1,200 people with OCD have gone through the intensive regimen; approximately 70% recover completely and remain in remission four years later, according to a study published in August in the journal Cognitive Behaviour Therapy. And very few of them quit. Kvale and Hansen’s pioneering model of concentrated ­therapy—which the researchers are now testing for panic disorders and social ­anxiety—has spread to Iceland and Sweden and will soon come stateside to a private clinic in Houston. —Mandy Oaklander

Signe Karen Dørheim
Psykiater og overlege ved Ambulant Akutt team og Ettervern ved Sandnes DPS, Stavanger Universitetssykehus. Fra 2000-2003 jobbet hun som lege i Nepal med samfunnsmedisinske og primærmedisinske oppgaver, inkludert mor/barn helse og psykiske helseprosjekter på landsbygda. Hun startet sitt første forskningsprosjekt i Nepal, noe som resulterte i to artikler om forekomst og risikofaktorer for fødselsdepresjon blant Nepalske kvinner. Disse ble inkludert i hennes PhD grad i 2009: Depression and sleep in the postnatal period – A study in Nepal and Norway. Fra 2003 har hun jobbet som lege i ved Psykiatrisk Divisjon, Helse Stavanger, med en spesiell interesse for perinatale psykiske lidelser. Hun har også som PostDoc forsket på søvn og psykiske lidelser gjennom graviditet og barsel, i en ko-hortstudie på A-hus i samarbeid med Folkehelseinstituttet.Fra 2013-2017 var hun med og dannet Nordisk Marcé, forening for perinatal psykisk helse, og ble valgt til president. Hun sitter fortsatt i styret som Past-President.I 2016 ble hun kvalifisert gruppeterapeut fra IGA, institutt for gruppeanalyse.

Bernt Engelsen

Professor dr. med., Nevrologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus.  Sjef for Epilepsienheten ved HUS, og jobber klinisk med epilepsi som hovedfelt. Interessen for billedkunst og nevro-psykiatri går tilbake til studietiden !

Friederike Fritze

Psykiater. Overlege ved alderspsykiatrisk poliklinikk. Klinikk Psykisk Helsevern for Voksne ved Stavanger Universitetssykehus

Cecilie Bhandari Hartberg

Spesialist i psykiatri 2016. Phd ved Med.Fak. UiO i 2011 – avhandlingen tittel: ”Brain structure and the relationship with neurocognitive functioning in schizophrenia and bipolar disorder – MRI studies”. Utdannet lege ved UiO i 2003.  Forskningsområder:  Hjernestrukturelle forandringer ved schizofreni og bipolar lidelse, samt kliniske studier av psykoselidelser hos eldre personer.

Andrea Holst

Jobber som erfaringskonsulent i psykiatrisk klinikk i Bergen. Hun er brukerrepresentant i NAPP (nasjonalt kompetansesenter for personlighetspsykiatri) sitt ekspertråd ved Ullevål Sykehus og holder også foredrag om sine erfaringer. Hun har fullført MB-programmet (medarbeider med brukererfaring) ved ALF i Bergen. I 2014 gav hun ut en diktbok om psykiske lidelser. Hun har lang erfaring som pasient i psykisk helsevern og brenner for mer åpenhet og for å minske stigma rundt psykiske lidelser

Felice Jacka

Professor Jacka is Director of the Food & Mood Centre at Deakin University. She is also founder and president of the International Society for Nutritional Psychiatry Research (ISNPR) and immediate past president of the Australian Alliance for the Prevention of Mental Disorders. She has been responsible for the development of a highly innovative field of research establishing diet and nutrition as of importance to common mental disorders. These include the first studies to document a role for diet in adolescent depression – the primary age of onset for common mental disorders – the first study to identify both maternal and early life nutrition as important predictors of children’s mental health, and the first trial to show that dietary improvement can address depression. The results of the studies she has conducted have been highly influential, and she is widely recognized as international leader in the nascent but transformative field of Nutritional Psychiatry research. Her current research focuses closely on the links between diet, gut health, and mental and brain health. This work is being carried out with the ultimate goal of developing new, evidence-based prevention and treatment strategies for mental disorders. Professor Jacka has published >160 peer-reviewed scientific papers, the majority in high-impact journals in the mental health field including the American Journal of Psychiatry, World Psychiatry, BMC Medicine and Lancet Psychiatry. She is listed in the top ten most highly-cited researchers in mood disorders in Australia (Scopus).

Jan Olav Johannessen

psykiater, dr.philos, og arbeider som forskningssjef psykisk helse i Stavanger universitetssjukehus og som professor i psykiatri ved Universitetet i Stavanger Helsevitenskaplig fakultet.

Han har tidligere arbeidet som sjeflege samme sted. Han er en av initiativtakerne til TIPS-prosjektet. Tidligere leder av Norsk psykiatrisk forening, og p t leder av The international society for the psychosocial approaches to psychosis (ISPS).

Utdannet psykoanalytisk orienter psykoterapi ved Institutt for psykoterapi, og har særlig arbeidet klinisk med unge med første-episode psykose/psykosenære tilstander. Veileder i psykosepsykoterapi i SEPREP, hvor han også er styremedlem.

Har ledet arbeidet med nasjonale retningslinjer for psykose, og Pakkeforløp for psykose.

Erik Johnsen

Psykiater og assisterende avdelingssjef ved Avdeling spesialisert psykosebehandling, Haukeland universitetssykehus, og professor II ved Universitetet i Bergen. Han leder Bergen Psychosis Research Group og er en av kjerneforskerne i Senter for fremragende forskning NORMENT. Forskningsområdene omfatter uavhengige legemiddelstudier og identifikasjon av basale mekanismer for psykoselidelser, virkninger og bivirkninger av medikamenter med mål om mer persontilpasset behandling.

Martin Balsley Jørgensen

Psychiatrist and professor of clinical psychiatry at the University ofCopenhagen.Research areas since the 1980ies have extended from experimental neuropathology over molecular clinical research to efficacy of psychotherapy. He has particularly studied antidepressant therapies, electroconvulsive therapy, inflammation, stress hormones, somatic diseases and markers of oxidative stress. Clinically he has through the years managed inpatients and patient flow, staff and education.

MBJ has launched the excitoxic theory of ischemic neuronal death. In an animal model he has demonstrated that ECT can prevent atrophy of hippocampal pyramidal cells in stressed animals. He has demonstrated that use of propofol as anesthesia for ECT in depressed patients leads to more side effects. He has demonstrated that severely depressed patients have increased oxidative stress and that if this is cured with ECT it increases further. In animal models he has demonstrated that the effect of stress or ECT is overpowered by weight changes. In epidemiological studies he has demonstrated that use of anti-inflammatory drugs and statins is associated with decreased risk for depression in patient with myocardial infarction and stroke and that ECT is not associated with increased risk for dementia. He is editor – in – chief of the Nordic Journal of Psychiatry

Ingunn Kraabøl

Overlege ved Klinikk Psykisk Helsevern Voksne, SUS. Psykiater, jobber på sengepost for psykoser. Veileder i kognitiv terapi.

Lars Lien

Leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP). Han er spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri og ble dr.med i 2003 på en studie av risikofaktorer for psykiske plager hos ungdom. Han deltar i og leder ulike forskningsprosjekter med tema som spenner fra helsetjenesteforskning til basal nevrobiologi. Han er tilknyttet Avdeling for folkehelsefag ved Høgskolen i Innlandet som professor II.

Siv Hege Lyngstad

PhD.student. SFF NORMENT Senter for psykoseforskning, Oslo Universitetssykehus .

Ulrik Malt

Er emeritusprofessor i psykiatri og psykosomatisk medisin ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og leder av Norsk psykiatrisk forening. Han har vært nestleder av WPAs utvalg for psykofarmakologi og leder av Scandinavian College of Neuropsychopharmacology samt ad hoc rådgiver for EU og WHO om depresjoner. Han er hovedredaktør av Lærebok i psykiatri. Oslo: Gyldendal akademiske 2018, hvis målgruppe primært er psykiatere og kliniske psykologer.

Asgeir Medhus

Cand med Bergen 1976. Spes i psykiatri 1985. Avtalespesialist i Stavanger 1987 – 2018. Videregående psykoterapitudannelse ved Institutt for psykoterapi Psykoterapiveileder siden 1991. Læreterapeut og veileder ved Institutt for psykoterapi. Psykoterapiveileder Psyk avd Haugesund 1990 -1998 og ved Jæren dps fra 2011.

Karl Heinrik Melle

Er psykiater og har arbeidet ved St.Olavs hospital siden 1987. Arbeidet hovedsakelig i akuttpost i perioden 1992 – 2003. 2005 – sommer 2013 avdelingssjef avdeling Brøset hvor han nå er overlege.  Har fra 2007 arbeidet i fengselspsykiatrisk poliklinikk, Trondheim fengsel etter at avdeling Brøset fikk ansvar for poliklinikken i 2007. Arbeidet med rettspsykiatri siden 1992. Leder psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) fra desember 2010. Leder av DRK fra april 2013.

Audun Osland Vik-Mo

Overlege ved Alderspsykiatrisk avdeling på Stavanger Universitetssykehus. Han er stipendiat ved SESAM (Senter for samhandling og eldremedisin) og Universitetet i Bergen (UiB) med prosjekt om nevropsykiatriske symptomer med demens. Han ha tidligere arbeid i Helse Førde og UiB.

Sverre Nesvåg

Forskningsleder, KORFOR, har hovedfag i antropologi fra 1983 og dr.philos-grad fra 2005, på en avhandling om alkoholkulturer i norsk arbeidsliv. Nesvåg har 23 års erfaring som forsker og forskningsleder. Han har også vært leder av et større behandlingssenter og vært leder og deltaker i flere lokale og nasjonale utvalg og ekspertgrupper. Hans forskning spenner vidt og har vært rettet mot tema som forbygging, tidlig identfikasjon og intervensjon, behandlingsorganisering, det sosiokulturelle perspektivet på rusmiddelbruk og avhengighet, og integrasjonen mellom de individuelle, relasjonelle og samfunnsmessige perspektivene på avhengighetsutvikling og recovery.

Torgeir Gilje Lid
Postdoktor, overlege, jobbet som allmennlege/fastlege 1993-2017, og var bydelsoverlege i Stavanger 1997-2007.Lid disputerte i 2016 på avhandlingen ‘Addressing alcohol in general practice’. Han forsker nå på alkoholrelaterte helseproblemer i somatiske sykehusavdelinger, og jobber med fagutvikling, forskning og formidling i KORFOR. Torgeir Gilje Lid er leder for Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe i rus- og avhengighetsmedisin, og han har deltatt i flere arbeidsgrupper i Helsedirektoratet på rusfeltet.

Valjbona Preljevic

Spesialist i psykiatri og overlege, med spesiell erfaring innen psykosomatikk og transkulturell psykiatri. Hun har forskerkompetanse og er i ferdig med Ph.D. i 2015. For tiden jobber hun på Nasjonalt behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Oslo Universitetssykehus

Randi Rosenkvist
Randi Rosenqvist er spesialist i psykiatri, og har arbeidet i Helsedirektoratet, ved Ullevål sykehus, Lovisenberg sykehus og Gaustad sykehus.Rosenqvist har arbeidet med rettspsykiatri i mer enn 30 år. Hun var leder i Den rettsmedisinske kommisjon 2003 – 2009, varamedlem/medlem av samme kommisjonen siden 1983. Hun har arbeidet de siste ti årene som seniorrådgiver/psykiater ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Hun er i dag også ansatt i bistilling ved Kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus. Hun har  etablert kurs i både rettspsykiatri og fengselspsykiatri. Hun har vært involvert i noen av de tyngste sakene i landet, blant annet med Breivik- saken.

Per Ola Rørvik
Seksjonsoverlege, sikkerhetspsykiatrisk seksjon, UNN. Medlem utvalg for rettspsykiatri, Norsk Psykiatrisk Forening.

Jone Schanche Olsen

65 år, psykiater og leder av Transkulturelt senter ved Stavanger Universitetssjukehus. Arbeidet med flyktninger og asylsøkere og transkulturell psykiatri i forskjellige sammenhenger siden 1989, både i Stavanger, Kambodsja, Zimbabwe og ved rehabiliterings- og forskningssenteret for torturofre i København.

Tone Madland Skeie

Avtalepraksis i Sandnes. Medlem i psykoterapiutvalget.Veileder gruppepsykoterapi, kognitiv terapi.

Reidar Stokke

Avdelingsoverlege, spes. rus- og avhengighetsmedisin, spes. allmennmedisin. fastlege i 12 år, overlege ved Rogaland A-senter (TSB) siden 2012. Interessefelt: Generalist med ekstra interesse for poliklinisk avrusing, smertepasienter og ROP-pasienter.

Øystein Sørbye

Spesialist i Barne- og Ungdomspsykiatri siden 1983. Fra den tiden har jeg arbeidet som overlege på Barnepsykiatrisk klinikk Statens Senter for Barne og Ungdomspsykiatri, (SSBU) Oslo Familieavdeling Barn jan 1983-nov 87. Kirkens familierådgivning Asker og Bærum November 1987-oktober 1989. Barnepsykiatrisk klinikk, SSBU, poliklinikken November 1989-juni 1995. Jeg har fram til nå vært overlege Familie og Nettverksenheten ved BUPA, Sogn ved Oslo Universitetssykehus. Overlege Familieavdelingen ved Samisk Nasjonalt Kompetansesenter 2002-2014.

Robert H. Yolken

Professor i pediatri ved Johns Hopkins University School of Medicine og leder for Stanley Division of Pediatric Neurovirology siden 1984, er en pionér innen studiet av sammenhenger mellom infeksjoner og psykisk sykdom, som schizofreni, bipolar affektiv lidelse og Alzheimers sykdom. I de senere år har han også ledet studier av immunologisk reaksjon på kostfaktorer (gluten og kasein) og psykisk sykdom.

Øyvind Urnes

Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, Seksjon for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus fra 1.1.2012. Klinisk leder for dagavdeling og spesialpoliklinikk for personlighetsforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus fra 1991-2012. Lærer på Institutt for gruppeanalyse fra 2004-d.d. Leder for Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening 1995-1999. Drevet utstrakt undervisning om personlighetsforstyrrelser, tilknytning og mentalisering.

Medforfatter i boken Personlighetspsykiatri (Karterud S, Wilberg T og Urnes Ø) 2010, Gyldendal Norsk Forlag AS og forfatter og medforfatter av en rekke artikler om personlighetsforstyrrelser.

Dr Lucia Valmaggia

I am a Reader in Clinical Psychology and Digital Mental Health at the Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, KCL where I lead the Virtual Reality Lab, and I am a Honorary Consultant Clinical Psychologist at the South London and Maudsley NHS Trust. I am the President of the IEPA-Early Intervention in Mental Health Association

In my career to date I have sought to conduct research, which is clinically relevant and directly applicable to the delivery of clinical services. My work has focused on the prevention and early detection of mental health problems, in particular psychosis. I have extensive experience in service implementation in the community and I set up the first service for prevention and early detection of psychosis in a prison setting. I conduct experimental studies using virtual reality to explore the effects of adverse life experiences on the appraisal of social situations. I lead clinical studies to evaluate virtual reality assisted assessment and treatment.

Fredrik A. Walby
Er spesialist i klinisk voksenpsykologi og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) hvor han er prosjektleder for Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Han har over 10 års erfaring som sjefpsykolog på akuttavdelingen på Vinderen samt fra Psykiatrisk legevakt. Fredrik har vært sentral i utarbeidelsen av Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern, har publisert en rekke suicidologiske forskningsarbeider, og er primært opptatt av selvmord under og etter behandling for psykiske lidelser.

Søren Dinesen Østergaard

Søren D. Østergaard is professor and head of research at the Department of Affective Disorders at Aarhus University Hospital in Denmark. He received his medical degree from Aarhus University in 2009 and the PhD degree from the same university in 2014 with a thesis on psychotic depression. Currently, his research focuses on two main areas: 1) the psychometrics of mood- and psychotic disorders and 2) epidemiological studies of mood- and psychotic disorders based on the nationwide Danish registers. His work is supported by The Carlsberg Foundation, The Lundbeck Foundation, Aarhus University Research Foundation and the Danish Research Council.