Foredragsholdere 2018

Amra Delic Teskeredzic
Overlege, spesialist i psykiatri og fysikalsk medisin og rehabilitering, Avdeling voksenhabilitering Ahus

Anders Lund

lund

Professor ved UiB og overlege i psykiatri. Spesialinteresse er stemningslidelser.Klinisk arbeid er nå på en spesialpoliklinikk for stemningslidelser, som utreder og behandler pasienter henvist fra spesialisthelsetjenesten med kompliserte stemningslidelser. Forskning har vært fokusert på kognitive funksjoner ved depresjoner og schizofreni. De senere årene har han vært med å lede en forskningsgruppe der samsykelighet mellom somatisk og psykisk sykdom undersøkes ved hjelp av reseptregisteret, og andre registerdata med en god del publikasjoner.

 

 

Andreas G Kjerstad

Spesialist i psykiatri og har en mastergrad i  samfunnsmedisin / Master of Public Health.  Overlege på Klinikk for psyk helsevern og rus, Helse Møre og Romsdal HF / lokal rehabiliterings – og sikkerhetsavdeling. Jobber hovedsakelig med pasienter med  psykose, personlighetsforstyrrelser og rusproblematikk- samt pasienter dømt til tvunget psykisk helsevern. Videreutdanning i sakkyndighet og voldsrisikovurderinger- siste 5 år mye brukt som sakkyndig  i straffesaker og i sivile saker. Timelærer NTNU, helserett og psykiatriske fag. Tidligere vært 5 år assisterende-  samt konstituert fylkeslege i Møre og Romsdal.

Anne S. Landheim

Landheim

Professor, (forskningsleder, dr. Philos) og jobber ved nasjonalt Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelse. (N_ROP) ved Sykehuset Innlandet, og er professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Innlandet. Hennes forskningsfelt er innenfor epidemiologi og helsetjenesteforskning/innovasjon. Hun har vært sentral når det gjelder forskning på samhandlingsmodellene ACT (Assertive Community Treatment) og FACT (Flexible Assertive Community Treatment).

 

Ansgar Berg

berg

Pediater, seksjonsoverlege ved Barne- og ungdomsklinikken, professor ved Uib, leder Regionalt utdanningssenter  (Reg.Ut) Vest.

 

 

Arvid Rongve

rongve

Alderspsykiater/overlege og forsker ved Klinikk for psykisk helsevern og Seksjon for forskning og innovasjon, Haugesund Sykehus, Helse-Fonna. Han tok den medisinske doktorgraden i 2011 på et arbeid om demens med Lewylegemer og har postdoc stipend 50 % fra Helse-Vest 2013-2018 med fokus på demens med Lewylegemer og genetikk.

 

 

 

Arne Vaaler

Vaaler

Psykiater og professor ved institutt for psykiatri NTNU. Han jobber også som overlege ved akuttpsykiatrisk avdeling ved St. Olavs hospital, Østmarka.

 

 

Astrid G. Hornslien

Overlege PhD og spesialist i psykiatri, og arbeider som overlege ved Oslo universitetssykehus.

 

Astrid Liv Mina Bergem

bergem

Psykiater PhD, seniorforsker, Alderspsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF.

 

 

 

Astrid Prestmo

Psykiater og phd. student ved NTNU. Hun arbeider også som overlege ved St. Olavs hospital, avd. Østmarka.

 

Bettina Husebø

Husebø Overlege, phd, spesialist i anestesiologi, sykehjemsmedisin og palliativ medisin og er professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Hennes doktorgrad omhandler vurdering av smerter hos personer med demens.

 

 

Bjørn Østberg

Spesialist i psykiatri medlem av Npfs utvalg for rettspsykiatri.

Britta S. Bürker

Spesialist i psykiatri. Hun jobber som overlege ved Alderspsykiatrisk poliklinikk ved OUS og er PH.D. kandidat ved Institutt for klinisk medisin ved UiO.

 

Cecilie Jávo

Overlege, dr. med. ved Samisk Nasjonalt Kompetansesenter – Psykisk Helsevern og Rus (SANKS) i Karasjok og førsteamanuensis ved UiT-Norges Arktiske Universitet. Hun har arbeidet i en årrekke med undervisning og forskning i krysskulturell psykiatri, primært I forhold til den samiske befolkningen. Hun var leder av Utvalg for Transkulturell Psykiatri / Barne- og Ungdomspsykiatri i Npf /NBUPF fra 2008 – 2016.

 

Dagfinn Green

green

Overlege, spesialist i psykiatri, Østmarka sykehus, St. Olavs Hospital, leder av Utvalg for alderspsykiatri Npf.

 

 

 Didrik Heggdal

Heggdal

Psykologspesialist og faglig ansvarlig Didrik Heggdal har siden 1999/2000 vært ansatt ved en lukket døgnseksjon ved Avd. Blakstad, Klinikk for Psykisk Helse og Rus, Vestre Viken HF. Gjennom disse årene har Heggdal vært hovedaktør i utvikling og implementering av behandlingsmodellen Basal Eksponeringsterapi (BET).  En overordnet målsetting med BET er å mobilisere antatt behandlingsresistente pasienters ressurser, redusere selvdestruktiv atferd, redusere bruken av tvang, og fremme disse menneskenes muligheter til et stabilt liv utenfor døgninstitusjoner.

 

Eirik Kjelby

kjelby

 

Phd.stipendiat, psykiater og overlege ved Alderspsykiatrisk avdeling Haukeland Universitetssjukehus.Hans phd-arbeid omhandler depresjon ved psykoselidelser.

 

Elena Selvåg

Spesialist i psykiatri og overlege på NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus. Har jobbet med alderspsykiatriske problemstillinger siden 2011. Er spesielt interessert i utredning og behandling av psykiatriske og atferdssymptomer ved forskjellige nevrodegenerative lidelser bl.a. Huntington sykdom. De siste 5 år har hun  vært ansvarlig overlege på spesial avdeling for Huntington sykdom ved NKS Olaviken.

 

Elias Eriksson

Eriksson

Professor ved Gøteborg Universitet, Department of Pharmacology at Institute of Neuroscience and Physiology.

 

 

 

Elisabeth Swensen

swensen

Kommunelege i Seljord og fast skribent Klassekampen og Tidsskrift for Den norske legeforening. I det siste har hun skrevet mye om ny psykisk helsevernlov og forholdene for pasienter  med alvorlig psykisk lidelse og deres pårørende. I psykologtidsskriftet sier hun «På min profesjonelle CV står et spinkelt grunnfag i psykologi, et medisinsk profesjonsstudium, spesialistutdanning i allmennmedisin, veilederutdanning og 35 år som fastlege og kommuneoverlege i en typisk norsk landkommune der pasientene mine er de samme menneskene som jeg treffer over en kaffekopp hos naboen, på saueleting, på butikken og på kommunale møter. Relasjonene er mange på kryss og tvers, makt og avmakt varierer med konteksten. På min private CV står mange, mange år som nær pårørende til alvorlig psykisk syke. Jeg har sett på kloss hold hvor vanskelig det er både å gi og ta imot hjelp, og har måttet lære meg ydmykhet i synspunkter på hva som er god og dårlig behandling av psykoser, kronisk lidelse og ønsket om ikke å leve.»

 

Erik Falkum

Falkum,

Professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og kst leder ved Avdeling for forskning og utvikling, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus. Forholdet mellom arbeid og psykisk helse er et sentralt tema i hans forskning, som blant annet omfatter studier av helsepsykologi, stress, utbrenthet og rehabilitering ved psykoser. Han initierte og ledet i en årrekke Norsk psykiatrisk forenings Utvalg for grunnlagsproblemer i psykiatrien.

 

 

 

 

Erlend Bøen

PhD spesialist i nevrologi og psykiatri, arbeider som overlege på Diakonhjemmet sykehus.

 

Eva Albertsen Malt

Eva Malt

Utdannet spesialist i psykiatri og arbeider som overlege ved Avdeling voksenhabilitering ved Akershus universitetssykehus og 1. amanuensis ved Universitetet i Oslo. Både klinisk og forskningsmessig arbeider hun innen grenseområdet nevrologi/psykiatri med utviklingsforstyrrelser, genetiske syndromer og andre tidlig ervervede nevropsykiatriske tilstander. Annen erfaringsbakgrunn omfatter smerte- og palliativ medisin, samfunnsmedisin og psykosomatikk. Hun har også arbeidet med legemiddelutvikling og som direktør i privat sykehusvirksomhet.

 

Eva Bonsaksen

Spesialist i psykiatri, overlege ved akuttpsykiatrisk avdeling AHUS.

Fransesco Benedetti  

Benedetti

Leder forskningsenheten i «Psykiatri og klinisk psykobiologi» på San Raffaele sykehuset i Milano, Italia og underviser ved San Raffaele Universitet i Milano og ved LUMSA i Roma. Han er lege og har jobbet hele tiden innenfor psykiatri og kombinert terapeutisk aktivitet med vitenskapelig forskning. Han har vært opptatt av studier de mer generelle mekanismer som styrer sinnets og hjernens funksjon. Spesielt studier av psykiatriske syndromer og deres behandlingsmuligheter, genetikk og farmakogenetikk, kronobiologiske problemer og andre spesifikke emner fra nevropsykologi  med studier av dyremodeller i psykiatrien. Dette med et mål om å øke den vitenskapelige kunnskapen og utvikle effektive diagnostiseringsgs – og behandlingvalg i det brede feltet innenfor psykiatri og klinisk nevrovitenskap.

Fred Heggen

Spesialist i psykiatri, overlege ved psykiatrisk klinikk, Lovisenberg sykehus.

 

Fred Holsten

HolstenPsykiater og professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

 

 

 

Geir Olve Skeie

Skeie

Nevrolog ved Haukeland sykehus og professor II ved Griegakademiet i Bergen. Siden 2005 har de to institusjonene samarbeidet om musikkterapi til ulike nevrologiske pasienter. Skeie har studert både musikk og medisin, som er bakgrunnen for hans interesse for temaet. Han har i over flere år forsket på hvilken påvirkning musikk har på hjernen. I foredraget ble det blant annet tatt frem hvordan musikk kan stimulere hjernen til større ytring og om hvordan musikk lindrer helseplager. Hvordan bearbeider hjernen musikk og hvor i hjernen skjer det? Hva er grunnen til at vi er musikalske og finnes det en musikalsk bevissthet? Geir Olve Skeie vil fortelle om de ubevisste prosessene som skjer i hjernen når vi lytter til musikk. Det er spesielt Parkinson- og slagpasienter som får tilbud om denne behandlingsformen ved at musikk brukes til å trene opp motoriske funksjoner.

 

Guilio Perugi MD

perugi

Professor of Clinical Psychiatry and Psychopharmachotherapy at the University of Pisa, Italy. He is the director of the Institute of Behavioural Sciences “G.De Lisio”, in Pisa. In the last 20 years, Dr Perugi has been involved in the International Research Project on Mood Disorders in collaboration with the University of South California at San Diego. In this field he has developed and directed many research projects on Mixed States, Mania, Anxious-Bipolar Co-morbidity and Bipolar II-Borderline connection. In the field of anxiety disorders he has directed several studies on clinical features and long-term naturalistic treatment of Panic Disorder-Agoraphobia, Obsessive-Compulsive Disorder and Social Phobia. He is in the editorial board of 5 international scientific journals and reviews articles for more than 20 others. He is the author of 4 books and over 350 papers, published in national and international Journals (about 100 peer reviewed), on psychopathology, clinical psychopharmacology, and pharmacotherapy of affective disorders.

 

Hanne Cecilie Braarud

Forsker UiB /dr psychol Hanne Cecilie Braarud har lang erfaring i studier av samspill mellom mor og barn og hadde sitt doktorgradsarbeid i 2007 på emnet «Infant Regulation of Distress: a longitudinal study of transactions between mothers and infants». Hun har i sin forskning arbeidet med normal utvikling hos sped- og småbarn,tilknytningsteori samt sped- og småbarns psykiske helse. Hun har foretatt eksperimentelle samspillsstudier mellom spedbarn og omsorgsgiver.

 

Håvard Kallestad

kallestad

Forsker ved Institutt for Psykisk Helse, NTNU og psykologspesialist ved St. Olavs Hospital, Østmarka. Han har skrevet doktorgrad om søvnvansker ved psykiske lidelser og har vært med på å starte en forskningsklinikk for søvn- og døgnrytmeforstyrrelser ved St. Olavs Hospital, Østmarka. De siste årene har han jobbet med flere behandlingsstudier om søvnproblemer med ikke-medikamentelle metoder. Erfaringene fra Søvnklinikken har vært sentrale i utformingen av forskningsprosjekter i den nye akuttposten på Østmarka.

 

 

 

Hedvig Nordeng

Professor Hedvig Nordeng ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo har tidligere blitt kåret til Årets farmasøyt, under markeringen av Verdens farmasøytdag. Nordeng fikk prisen for å ha satt fokus på legemiddelbehandling til barn, gravide og ammende, gjennom sin mangeårige forskning. Professor Nordengs arbeid har også fått stor oppmerksomhet internasjonalt.

 

Helle Kristine Schøyen

Helle

Førsteamanauensis ved Universitetet i Bergen og klinikksjef ved psykiatrisk klinikk Stavanger Universitetssykehus. Hun har hatt flere verv i Npf, sist i styret fra 2014-2017.

 

 

 

Ingrid Dieset

Overlege PhD og spesialist i psykiatri, og arbeider som overlege ved Oslo universitetssykehus.

 

Iris Sommer

sommer

Psykiater og professor ved Dept. of Neuroscience University Medical Center i Groningen og professor II ved UiB. Hun forsker på inflammatoriske faktorer forbundet med schizofreni. Vi har allerede vist i 50 år at det kan finnes en slik forbindelse. En av våre hypoteser er at aktiverte mikroglia celler forårsaker ustrakt nevronal skade, som igjen leder til kognitiv svekkelse. Personer med tidlig stadier av schizofrenia har økt antall av aktiverte mikroglia celler. Når det kommer til behandling er det store spørsmålet «hvordan finne den rette pasienten som profitterer fra en spesifikk terapi, et spesifikt medikament? Dette forsøker vi å finne svar på ved nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Jacob Jorem

Lege ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus. Forsker ved Senter for medisinsk etikk, UiO. Masterstudent i rettsvitenskap ved UiO, ferdigstiller masteroppgave om tvang i psykisk helsevern.

Jan Ivar Røssberg

RøssbergPsykiater og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, er tilknyttet Seksjon for behandlingsforskning og Enhet voksenpsykiatri og leder DPS prosjektet: «Mechanisms of change in psychotherapy»  (MOP studien)  som er  en sammenligning av kognitiv og psykodynamisk terapi  innen en kort-tids ramme for pasienter med depressive lidelser. Formålet med MOP-studien er å undersøke virksomme faktorer i de to terapiformene og oppnå mer kunnskap om valg av behandlingsform og behandlingsløp for ulike pasienter med hensyn til personlighetsmessig sårbarhet, mestringsstil og tankemønster.

 

Jan Øystein Berle

Professor ved UiB og Haukeland Universitetssykehus har i en årrekke drevet forskning og undervisning innen svangerskapsrelaterte psykiske lidelser, tok sitt doktorgradsarbeide i 2005 på emnet: «The Pregnancy and Postpartum periods: Studies of foetal growth, anxiety, and depression».

Joar Øverås Halvorsen

Halvorsen

Ph.D, postdoc Spesialpoliklinikken for traumer og PTSD Nidaros DPS, St. Olavs Hospital.

Psykolog Krise- og kortidspoliklinikken Nidaros DPS, St. Olavs Hospital.

 

 

 

Jorunn O.A Torgauten

Psykiater og seksjonsoverlege ved Alderspsykiatrisk avdeling Haukeland Universitetssjukehus.

Jørgen G. Bramness

Bramness

Seniorforsker, dr.med. Jobber ved nasjonalt Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) ved Sykehuset Innlandet og er tidligere professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og leder for senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF). Han har forsket inne immunologi, rus og avhengighet, farmakologi, psykiatri og epidemiologi i 30 år.

 

Karina S. Høyen

Høyen

Psykolog og arbeider ved St. Olavs Hospital avd. Østmarka.

 

 

Karoline Krane-Gartiser

Post.doc ved NTNU og gjesteforsker ved INSERM i Paris. Spesialisert innen aktivitetsmønstre og døgnrytmer i ulike faser av affektive lidelser og psykoselidelser. Forsker på muligheten til å bruke ny teknologi og mønsteranalyse som et objektivt diagnostisk verktøy ved psykiatriske tilstander.

 

Katalin Juhasz

Overlege, spesialist i psykiatri, Avdeling voksenhabilitering Ahus.

 

Kristine Fiksdal Abel

Abel

Spesialist i klinisk psykologi,(spesialrådgiver, cand.psychol) jobber i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo Universitetssykehus. Hun forsker på rusmiddelavhengighet og psykisk helse, med særlig fokus på LAR og ADHD og har i flere år også jobbet klinisk med disse problemstillingene.

 

 

 

Kristin Jørstad Fredriksen

KJ fredriksen

Overlege ved Avdeling sikkerhet ved Klinikk Psykisk Helsevern for Voksne ved Stavanger Universitetssykehus. Er PhD kandidat ved Universitetet i Stavanger i et prosjekt som omhandler psykotisk depresjon og suicidal atferd.

 

 

 

Lars Vedel Kessing

Kessing

Professor ved Psychiatric Center Copenhagen, Rigshospitalet University Hospital of Copenhagen, Faculty of Health Sciences.

 

 

 

 

 

 

Leif Oltedal

ottedal

Nevroradiolog ved Haukeland universitetssjukehus og Postdoktor ved Klinisk institutt 1 UiB. Han er leder for The Global ECT-MRI Research Collaboration (GEMRIC). Dette er et internasjonalt samarbeid med  sentre i Norge, Sverige og Danmark, andre steder i Europa og USA hvor data fra andre lignende prosjekt blir samlet inn og analysert med samme metoder som brukes i ECT-MRI.

 

Liv Mellesdal

mellesdal

Forsker, PhD og psykiatrisk sykepleier. Hun disputerte nylig med temaet “Predictors of suicidality and self-harm related admissions to psychiatric and general hospitals”. Hun er ansatt som forsker ved Forskningsavdelingen i Divisjon psykisk helsevern, Haukeland universitetssykehus. Daglig leder av SIPEA-studien («Suicidality in Psychiatric Emergency Admissions») som er en oppfølgingsstudie av akuttpsykiatrisk innlagte pasienter.

 

Marit Tveito

STveitopesialist i psykiatri, PhD, og er post doc og har jobbet ved alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus siden 2012. I 2015 disputerte hun med temaet «Bruk og bivirkninger av psykofarmaka hos eldre pasienter med psykiske lidelser» basert på en klinisk studie ved avdelingen.

 

 

Morten Schou

Schou

Overlege ved Østmarka sykehus, St Olavs Hospital, stipendiat ved Institutt for Psykiske Helse, NTNU. Interessert i psykose, immunopsykiatri og organiske tilstander er psykiater og overlege ved St. Olavs Hospital, avd. Østmarka.

 

 

 

Morten S. Selle

Avdelingssjef ved psykiatrisk klinikk, Lovisenberg sykehus. Han er leder for spesialitetskomitéen i psykiatri, Dnlf.

Nina Evjen

Evjen

Utdanningssjef/lege.

Leder av enhet for utdanning – utvikling Den norske legeforening.

 

 

Ole Bernt Fasmer

Fasmer

Psykiater og professor ved Universitetet i Bergen.

 

 

 

 

 

 

 

Per Bergsholm

Bergsholm

Født i 1945, har medisinsk embetseksamen fra UiO (1971), er spesialist i nevrologi (1980) og psykiatri (1987), og har medisinsk doktorgrad fra UiB (1995) på ECT. Han var overlege i psykiatri ved HUS 1986-1989, Førde sentralsjukehus 1990-2011, Akuttpsykiatrisk avdeling Ullevål OUS 2012-2015, og har som pensjonist vært overlegevikar i full stilling ved Førde sentralsjukehus fra 2016. Han var 1.amanuensis i bistilling ved UiB 2001-2011. Hans hovedinteresseområde er behandling av affektive lidelser, spesielt alvorlige og resistente affektive lidelser, inkl. ECT. Han har publisert et 40-talls vitenskapelige artikler på dette feltet.

 

Per Høglend

Høglend

Professor i psykiatri ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Cand.med. fra Universitetet i Oslo 1972. Variert klinisk bakgrunn som distriktslege i Skien og Havøysund, psykiater i Skien, Oslo, Hov i Land, og privatpraksis som psykoterapeut i Oslo. Medisinsk doktorgrad ved Universitetet i Oslo 1995. Professor samme sted 1997. Gjesteprofessor Cornell University, New York i 2013. Gjesteforeleser ved en rekke universiteter i Norden, Europa, USA, Canada og Kina. Han har publisert ca. 130 artikler i internasjonale tidsskrifter om virkningen av forskjellige typer samtalebehandling (psykoterapi), og om hvorfor psykoterapi virker, også flere år etter avslutning av terapien. Per Høglend har vært av leder av doktorgradsprogrammet i psykiatri, og veiledet en rekke leger og psykologer frem til doktorgrad. Videre har han vært rådgivende redaktør i flere internasjonale tidsskrifter, samt rådgiver for helsemyndighetene. Han er tildelt en rekke internasjonale priser og utmerkelser, sist den prestisjetunge Distinguished Reseach Career Award 2015 fra Society for Psychotherapy Research. Prisen tildeles for en lang karriere med fremragende vitenskapelig arbeid i studier av psykoterapi. På fritiden har han vært jazztrompeter.

 

Sir Robin Murray

Murray

Professor of Clinical Psychiatry and Psychopharmachotherapy at the University of Pisa, Italy.

He is the director of the Institute of Behavioural Sciences “G.De Lisio”, in Pisa. In the last 20 years, Dr Perugi has been involved in the International Research Project on Mood Disorders in collaboration with the University of South California at San Diego. In this field he has developed and directed many research projects on Mixed States, Mania, Anxious-Bipolar Co-morbidity and Bipolar II-Borderline connection. In the field of anxiety disorders he has directed several studies on clinical features and long-term naturalistic treatment of Panic Disorder-Agoraphobia, Obsessive-Compulsive Disorder and Social Phobia. He is in the editorial board of 5 international scientific journals and reviews articles for more than 20 others. He is the author of 4 books and over 350 papers, published in national and international Journals (about 100 peer reviewed), on psychopathology, clinical psychopharmacology, and pharmacotherapy of affective disorders.

 

Robert Schoevers

schoevers

Professor in Psychiatry and Head of Department Psychiatry UMCG. Field of interest; Epidemiology, prevention and treatment of Mood and Anxiety Disorders, with depression as a centra theme . Our aim is to develop new interventions and clinical applications based on a better understanding of what goes wrong in depression, both on a psychological and a neurobiological level. My research is both in large patient cohorts such as the Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA), in population studies such as LIFELINES and TRAILS, but also in smaller clinical studies. Pathophysiological mechanisms of interest include neuroinflammation and chronobiology, in which we have a number of PhD trajectories. We are doing trials on Pulsed Electromagnetic Fields and will soon (2016) start an RCT using oral ketamine for Treatment Resistant Depression. As a clinician and a teacher I see patients with Treatment Resistant Depression in our Tertiairy Mood Disorders program.

Ruth Abraham

Spesialist i voksen psykiatri på Lovisenberg Diakonale sykehus, Oslo og Ph-D kandidat.

Stefan Leucht

Leucht

Professor dr. med ved department of Psychiatry and Psychotherapy, Technische Universität München, Klinikum rechts der Isar München, Tyskland. Doctor Leucht har vært tilknyttet Avdeling for Psykiatri og Psykoterapi ved Technische Universität,  München, Tyskland  siden  1994.  I 2002/2003 tilbrakte han et forskningsår ved the  Hillside Hospital, Albert Einstein College of Medicine, i New York. Dr.Leuchts  forskningsfokus er psykofarmakology and evidence-based medisine innenfor schizophrenia med fokus på analyser , kliniske studier og forbedring av metodologi innenfor dette forskningsfelet.

 

Steinar Lorentzen

Lorentzen

Psykiater og professor emeritus ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Han har ledet multisenterprosjektet «Short- and long-term psychodynamic group psychotherapy. A randomized clinical trial»» (SALT-PGP). Primær målsetning har vært å undersøke betydningen av behandlingstidens lengde, ved å sammenligne endring under og etter psykodynamisk gruppepsykoterapi av forskjellig varighet (et halvt og to år). SALT undersøker også mulige prediktorer og moderatorer av effekt i de to behandlingene, og hvilke mekanismer som kan ligge til grunn for en eventuell endring.

 

Svein Martin Luth

Foto Svein Martin Luth IMG_4993

Spesialist i psykiatri og avdelingsoverlege, MHA, DPS Gjøvik, Sykehuset Innlandet. Han har mangeårig erfaring med ECT fra klinikken, og skrev i 2010 en Masteroppgave som påpekte et behov om Nasjonale retningslinjer for ECT. Han var også deltaker i arbeidsgruppen som ble opprettet i forbindelse utarbeidelsen av Nasjonal faglig retningslinje om bruk av elektrokonvulsiv behandling -ECT. Retningslinjen ble publisert i juni 2017.

 

 

 

 

Sverre Urnes Johnson

Johnson

Psykolog og dobbeltkompetansestipendiat ved UIO og Modum Bad. Han har vært engasjert i et forskningsprosjekt ved angstavdelingen på Modum Bad, hvor generisk metakognitiv terapi og diagnosespesifikk kognitiv atferdsterapi for sammensatte angstlidelser har vært sammenlignet. Pasientene som ble inkludert i den randomisert kontrollerte studien var innlagt ved Modum Bad og hadde høy grad av komorbiditet. Inklusjonskriteriene var primærdiagnose PTSD, sosial fobi, eller panikklidelse med og uten agorafobi. Formålet med studien var å få mer kunnskap om effekt og endringsprosesser for pasienter med sammensatte angstlidelser.

 

Svetla T. Kovatcheva

Cand.philol. med hovedfag i nordisk fra Universitetet i Oslo , MSc i International Business &Strategy fra Handelshøyskolen BI. Ansatt som universitetslektor ved Den internasjonale sommerskole ved Universitetet i Oslo og er statsautorisert tolk norsk-bulgarsk/bulgarsk-norsk. Hun har lang erfaring som tolk, både fra UDI, domstolene i hele Norge og helsevesenet.

Synne Sørheim

Spesialist i psykiatri medlem av Npfs utvalg for rettspsykiatri og overlege Prejudisiell enhet OUS.

Suraj B.Thapa

Suraj

Spesialist i voksen psykiatri med doktorgrad innenfor transkulturell psykiatri. Han jobber som førsteamanuensis ved Universitet i Oslo og som overlege ved Søndre Oslo DPS, Oslo universitetssykehus. Han er leder for Utvalg for Transkulturell Psykiatri og Global Mental Helse (TP-GMH), Norsk psykiatrisk forening.

 

 

 

Tone Elise Gjøtterud Henriksen

Gjøtterud henriksen

Tone Elise Gøtterud Henriksen, er overlege ved Valen Sjukehus, Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna, og PhD-stipendiat ved Klinisk Institutt 1 ved Det medisinsk Fakultet, Universitetet i Bergen. Gjennom sitt PhD prosjekt som viste stor effekt av blåblokkerende briller som tilleggsbehandling av mani, har hun bidratt til å øke oppmerksomheten om de ikke-visuelle effektene av lys og potensialet for kronoterapi som retter seg inn mot å bruke lys og mørke til å behandle søvnvansker og andre symptomer ved affektive lidelser.

 

Ulrik F. Malt

Ulrik Malt

Psykiater, leder i Norsk psykiatrisk forening, professor emeritus, æresmedlem i European Association of Psychosomatic Medicine og var leder av Psykosomatisk avdeling ved Rikshospitalet i 27 år. Han er hovedredaktør for «Lærebok i psykiatri» som inneholder omfattende kapitler om psykosomatisk medisin og psykiske aspekter ved somatiske sykdommer.

 

 

Ulrik Hegnar

Utdannet jurist fra 1978 og etter å ha jobbet mange år i og for Oslo Kommune med byfornyelsesprogram m.m., har siden det  arbeidet som selvstendig advokat. Han ble oppnevnt som leder av Kontrollkommisjonen på Lovisenberg Diakonale Sykehus Akuttpsykiatrisk Enhet, Tøyen DPS, Lovisenberg DPS og Oslo Hospital Alderspsykiatri fra 1992 til 2002. Han har vært nestleder og leder for Kontrollkommisjonen på Regionalsikkerhetsavdeling fra 01.08.91 til 31.12.2008. Fra 2003 til 2010 var jeg leder for Kontrollkommisjonen for Barne- og ungdomspsykiatri i Oslo. Han er nå leder for AHUS II som dekker en subakutt avdeling med sikkerhetspost  og alderspsykiatri. Han har over flere år undervist ansatte i Oslo Kommune, og for Norsk psykologforening og er nå timelærer i helselovene på videreutdanning i psykisk helsevern på Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har bistått Mental Helse med brosjyre om pasientrettigheter har også bistått LPP (Landsforeningen for pårørende i psykiatrien) med juridiske utredninger.

 

Ute Kessler

Kessler

Overlege ved seksjon for ECT på Haukeland Universitetssykehus og førsteamanuensis II ved UiB. Hun er involvert i kliniske studier som undersøker ECT behandlingens effekt, bivirkninger og virkningsmekanisme.

 

 

 

Valjbona T. Preljevic,

Spesialist i voksen psykiatri med doktorgrad innenfor psykosomatikk. Hun jobber som overlege ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Oslo universitetssykehus. Hun er nestleder for Utvalg for Transkulturell Psykiatri og Global Mental Helse (TP-GMH), Norsk psykiatrisk forening.

 

Yngve Thomas Bliksrud

Bliksrud

PhD. og spesialist i medisinsk biokjemi. Han er overlege ved Seksjon for medfødte metabolske sykdommer, Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS, Rikshospitalet. Seksjonen har nasjonalt ansvar for selektiv biokjemisk screening for medfødte metabolske sykdommer. Bliksrud er også ansatt ved Nasjonalt kompetansesenteret for medfødte metabolske sykdommer og driver mye med undervisning av både helsepersonell, pasienter og pårørende. Bliksrud har hatt medfødte metabolske sykdommer som arbeidsfelt siden 2002. Før dette arbeidet han ett år som lege ved avdeling for akuttpsykiatri ved Aker sykehus i Oslo.