CARL TOLLEF SOLBERG

Seniorforsker ved Senter for medisinsk etikk (SME), Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.

Solberg er utdannet lege og filosof, og har en doktorgrad i medisinsk etikk. Fra 2019–2020 var

han postdoktor ved BCEPS, Universitetet i Bergen, og han bidro ved FHI under pandemien.

Solbergs forskning spenner over mange felter, fra klinisk etikk til eksistensfilosofi, og han har

en særlig interesse for det som befinner seg i grensesjiktet mellom medisinen og filosofien. I

2022 ble han tildelt Zappfeprisen. Han er blant annet redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Omsorg:

nordisk tidsskrift for palliativ medisin, medlem av kliniske etikkomiteer på henholdsvis

Drammen sykehus og i Drammen kommune, samt styremedlem i Medisinsk-filosofisk forum.

I 2022 var Solberg med på å starte opp Forum for psykiatriens filosofi.