Andreas G.Kjerstad

Spesialist i psykiatri og har en mastergrad i  samfunnsmedisin / Master of Public Health.  Overlege på Klinikk for psyk helsevern og rus, Helse Møre og Romsdal HF / lokal rehabiliterings – og sikkerhetsavdeling. Jobber hovedsakelig med pasienter med  psykose, personlighetsforstyrrelser og rusproblematikk- samt pasienter dømt til tvunget psykisk helsevern. Videreutdanning i sakkyndighet og voldsrisikovurderinger- siste 5 år mye brukt som sakkyndig  i straffesaker og i sivile saker. Timelærer NTNU, helserett og psykiatriske fag. Tidligere vært 5 år assisterende-  samt konstituert fylkeslege i Møre og Romsdal