Omtale foredragsholdere

Anders Hovland er forskningsleder, psykolog ved Solli DPS / førsteamuniensis ved institutt for klinisk psykologi, UiB.

Andreas Westin er  Overlege og PhD-stipendiat, avd. klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital og NTNU.

Anne Hafstad er utdannet kreftsykepleier og dr. philos fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet med kreft ved Ullevål sykehus og i Kreftforeningen, vært stipendiat på Kreftregisteret og var i 12 år helsejournalist i Aftenposten før hun i 2010 ble avdelingsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet. Fra 2012 har hun ledet kreftområdet og arbeidet med Pakkeforløp for kreft i direktoratet.

Anne Kristine Bergem er i dag leder for Norsk psykiatrisk forening og leder av Norsk forening for traumatologi, akutt- og katastrofemedisin. Jobber også som fagrådgiver i Rådet for psykisk helse på 4.året. Er også fagrådgiver i BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende på 3.året. Driver eget foretak med foredrag og rådgivning innen kommunikasjon og psykisk helse. Har skrevet tre fagbarnebøker om henholdsvis psykose, kreft og rus og en håndbok i kommunikasjon i møte med mennesker med psykiske helseplager samt bidratt i andre bøker. Er fast spaltisk i bladet Psykisk helse og i PsykOppNytt. Har tidligere vært avdelingsoverlege ved Regional Sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst og hatt denne som arbeidssted fra 2006-2012.

Arne Valer er overlege ved Sts Olavs Hospital avd. Østmarka.

Dagfinn Bjørgen er Leder i Mental Helse.

Dinesh Bhugra er president i World Psychiatric Association. Professor em. Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King’s College London.

Bruce Cuthbert  PhD, Director RDoC Unit, National Institute of Mental Health

Egil Martinsen er overlege, professor ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS / Institutt for klinisk medisin, UiO.

Fredrik A.S.R. Hanssen er avdelingsdirektør, Avdeling for finansiering og DRG, Divisjon for helseøkonomi og finansiering, Helsedirektoratet.

Geir Bråthen er overlege, dr.med. ved St.Olavs Hospital avd. for nevrologi og klinisk nevrofysiologi.

Grete Dyb er professor ved nasjonalt senter for vold og traumatisk stress, universitetet i Oslo

Gunnar Morken er overlege, professor ved Psykisk Helsevern, St. Olavs Hospital.

Gunnhild Bagøien er overlege og PhD stipendiat ved  St. Olavs Hospital avd. Østmarka og NTNU.

Harald Bækkelund  er psykologspesialist, traumepoliklinikken Modum Bad.

Helle Schøyen er psykiater, Avdelingsoverlege ved psykiatrisk divisjon SUS. PhD.

Jan Scott is Professor of Psychological Medicine at the University of Newcastle, UK, Institute of Neuroscience a Distinguished Founding Fellow of the Academy of Cognitive Therapy. Professor Scott trained in psychiatry in Newcastle upon Tyne and was then a professor in Glasgow and the Institute of Psychiatry in London, before returning to Newcastle. Professor Scott also held visiting academic posts with Aaron Beck at the University of Penn in Philadelphia, Eugene Paykel at Cambridge University, and Eduard Vieta in Barcelona and was also awarded the RCPsych travelling scholarship to Johns Hopkins University, Baltimore. Her research focuses on identifying young people at risk of bipolar disorders, on combined pharmacological and psychological treatment strategies for individuals with complex mood disorders and the investigation of psychosocial factors in the onset and prognosis of severe mental disorders. She has a particular interest in the influence of health beliefs on medication adherence, and problems of engaging young adults at risk of recurrent mood disorders with appropriate mental health services.

Jan Waage er fylkeslege i sør Trøndelag

John E. Berg er Professor PhD, psykiater, sosialøkonom ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Arbeid tidligere ved attføringsinstitusjoner og er spesialist i arbeidsmedisin. Over arbeidet ved flere akuttavdelinger i Olso-onrådet. Spesialinteresser er ECT, rusmiddelbehandling og forskning samt helseøkonomi.

Jo Erik Brøyn er avtalespesialist, psykiater.

Jon Johnsen er overlege, dr.med., klinikk for rus og psykiatri Blakstad sykehus, Vestre Viken.

Jonas Alsaker Vikan, journalist i Adressavisen

Jørn Heggelund er teamleder for Treningsklinikken ved St. Olavs Hospital og har ansvaret for å fysisk trening som poliklinisk behandlingstilbud for mennesker med psykiske lidelser. Jørn Heggelund er Idrettsfysiolog og forsker med doktorgrad i fysisk trening som behandling for mennesker med schizofreni.

Kari Gjelstad er prosessleder ved sykehuset Østfold. Spesialist i psykiatri 1999, diplomert gruppeanalytiker IGA 2002. Arbeidet i psykisk helsevern i Østfold siden 1993, avdelingssjef psykiatrisk akuttavdeling 2006 – 2014. Prosessleder/spesialrådgiver psykisk helsevern fra 2014 med oppgaver knyttet opp mot omlegging, samhandling og flytting inn i nytt Østfoldsykehus mai 2015. Lærer Gruppedynamisk basert organisasjon og ledelse ved IGA 2009 -2013.

Kathinka Meirik er klinikkleder/psykiater ved Psykiatrisk Klinikk, Helse Nord-Trøndelag. Psykiater fra 2008, hatt lederstillinger i psykiatriske poliklinikker siden 2006. Klinikkleder for psykiatri og TSB i Nord-Trøndelag fra 2014. Tidligere medlem av Spesialitetskomiteen, nå nestleder i Spesialitetsrådet. Medlem av Etterutdanningsutvalget. Klinisk hatt spesiell interesse for ADHD, personlighetsforstyrrelser og bipolar lidelse, men først og fremst opptatt av hvordan vi kan utvikle faget vårt og tilbudet vi gir slik at vi møter både dagens og morgendagens forventninger på en best mulig måte.

Kenneth Hugdahl er professor ved Universitetet i Bergen/Haukeland Universitetssykehus. Forsker på nevrobiologiske og kognitive aspekter ved hørselshallusinasjoner, leder av Bergen fMRI Group.

Kristin Lie Romm er overlege, PhD , TIPS Sør-Øst.

Knut Langsrud er overlege ved St. Olav hospital avd. Østmarka. I tillegg til overlege på akuttpost har han de siste 10 år arbeidet med forskning og behandling av søvn og psykisk lidelse ved forskningspoliklinikk for søvnvansker ved Østmarka.

Leiv Otto Watne er overlege, PhD ved Geriatrisk avd. Oslo universitetssykehus Ullevål.

May-Britt Moser, nobelprisvinner.

Minna Hynninen er psykologspesialist, førsteamuniensis ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus / Det psykologiske fakultet, UiB.

Morten Schou er overlege ved Østmarka sykehus, St. Olavs Hospital/Østmarka, Avdeling for Forskning og Utvikling og og Institutt for nevromedisin, NTNU. Phd stipendiat. Interessert i psykose, somatikk og psykiatri og spesielt immunologi og psykiatri.

Peter Treufeldt er Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri.

Petter Andreas Ringen er avdelingsoverlege ,PhD ved  Oslo universitetssykehus

Philipp lobmaier er lege, Phd ved Oslo universitetssykehus

Pål Sandvik er psykiater, farmakolog og avdelingssjef, Østmarka, St. Olavs Hospital.

Rikard Nygård er spesialist i barne- og ungdomspykiatri og overlege på Oslo Universitetssykehus, BUP Søndre Nordstrand. Har fra tidligere utdannelse og erfaring som revisor. Er medlem i utvalg i helseøkonomi og helseledelse som en NBUPF sine representanter.

Rune Tore Strøm er overlege og spesialist i rus-og avhengighetsmedisin og psykiatri, og leder av spesialitetskomiteen i rus-og avhengighetsmedisin, Oslo universitetssykehus.

Solveig Klæbo Reitan er overlege, 1 amunuensis (II), dr. med. ved St. Olavs Hospital avd Østmarka / Med fak, NTNU. Klinisk arbeidet primært med alvorlige psykiske lidelser med utfordrende rehabilitering, rus, utagering mm. Forskningsfokus er på biologiske og fysiologiske forhold som gir psykiatriske symptomer. Driver med rettspsykiatri. Har sittet og sitter i en rekke utvalg, komiteer mm ide ulike organisasjonene.

Sverre Georg Sæther er lege i spesialisering ved Tiller dps og Avdeling for Forskning og Utvikling, St Olavs Hospital, Avdeling Østmarka. Sverre Georg arbeider med sin doktorgrad på antinevronale antistoffer i akuttpsykiatrien, og interesserer seg særlig for immunologiens og autoimmunitetens betydning for psykiske helse. Samtidig arbeider han 50% i allmennpsykiatrisk poliklinikk på Tiller dps.

Tone Elise Gjøtterud Henriksen er seksjonsoverlege, PhD stipendiat ved Valen Sjukehus / Klinisk Institutt 1 Universitetet i Bergen. Tone E. G. Henriksen gjennomførte spesialiseringen i psykiatri ved Psykiatrisk Klinikk Haukeland Universitetssykehus (Helse Bergen), Folgefonn DPS og Valen Sjukehus (Helse Fonna). Spesielle interesseområder er effekter av det fysiske og sosiale miljø på fysiologiske parametere og psykisk helse. Hun er engasjert i kliniske og basale forskningsprosjekter som omhandler effekter av lys, med hovedfokus på affektive lidelser.

Torhild T. Hovdal er seniorrådgiver/psykiater ved Helsedirektoratet, avd. psykisk helsevern og rus. Områder hun jobber med i Helsedirektoratet er blant annet pakkeforløp, nye nasjonale retningslinjer for spiseforstyrrelser og prosjekt knyttet til ivaretakelse av somatisk helse hos mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Hovdal har erfaring fra ulike helseforetak i Helse Sør-Øst,og har jobbet spesielt i skjæringspunktet mellom somatikk og psykiatri.

Ulrik Fredrik Malt er Professor dr.med. ved Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo universitetssykehus. Malt har vært professor i psykiatri siden 1988 og var leder av Psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet fra 1987-2013. Hans interesse og forskningsområder har vært psykiatriske aspekter ved ulykker, skader og somatisk sykdommer; psykosomatisk medisin; diagnostikk og klassifikasjon; psykofarmakologi og affektive lidelser.

Øystein M. Christiansen er overlege ved psykiatrisk klinikk, Helse Førde, støttekollega og mangeårig leder av DNLF`s koordinerende utvalg.

Øyvind Urnes er overlege og leder ved  Nasjonal kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri.

Øyvind Watne er overlege ved Tiller DPS, St. Olavs hospital. Cand med. Oslo 1978. Allmennlege til 1993, spesialist i psykiatri i 1998. Brorparten av tjenestetida som lege i Sogn og Fjordane, sist som overlege ved Psykiatrisk klinikk i Førde til 2009. Frå 2009 tilsett ved Tiller DPS, der han har arbeidd i Ambulant akutteam. Brei allmennpsykiatrisk interesse og erfaring. Sidan 2011 medlem av rådet for Akuttnettverket.