Program

MANDAG 13. MARS

08.00 – 09.30 Registrering.

09.30  Åpning ved leder Utvalg for Psykiatriveka og leder av Norsk Psykiatrisk Forening, Anne Kristine Bergem
09.35  Hilsen til Veka fra helseminister Bent Høie
09.50  Å oppfatte, tolke og manøvrere i en sosial verden: Sosial kognisjon ved psykiske lidelser v/ Anja Vaskinn
10.30  Pause
10.45  Phenomenology of autism between normal variants, personality disorder and neuropsychiatric disease v/Ludger Tebartz van Elst
11.25  Pause
11.35  The autistic versus holistic brain: Neurobiology and pathophysiology of autism v/ Ludger Tebartz van Elst
12.05  Pause
12.20  Minding the body.: Mentalisering og spiseforstyrrelser v/ Finn Skårderud
13.00  Lunsj

14.00-17.00 PARALLELLE SESJONER

1A Asperger syndrom: Utredning, differensialdiagnostikk og behandling
14.00  Utredning ved mistanke om autismespekterforstyrrelser. ASDI intervju v/ Øyvind Urnes
14.45  Pause
15.00  Therapeutic approaches and concepts in autism v/ Ludger Tebartz van Elst
15.45  Pause
16.00  Differensialdiagnostikk Asperger syndrom versus personlighetsforstyrrelse v/ Øyvind Urnes

Psykoterapiutvalg.
1B Grupper – en sosial arena for terapi
14.00  Betraktninger om gruppers relevans, ulike format, tilnærminger og kliniske dilemma v/ Kjersti Solberg Lyngstad
14.25  Pasientforløp i poliklinisk, psykodynamisk gruppeterapi ved DPS – et toårstilbud for pasienter med personlighetsproblematikk V/ Elfrida Kvarstein
14.45  Pause
15.00  Kasuistiske belysninger av terapiprosesser i psykodynamisk gruppeterapi og i mentaliseringsbaserte terapigrupper v/ Sigmund Karterud
15.45  Pause
16.00  Kombinasjonsterapi – betraktninger om å gå i både gruppe og individualterapi v/ Espen Folmo
16.20  Psykoedukasjon om sosial forståelse, følelser, tilknytning og pasienters erfaringer med dette v/ Ingrid Tande Ditlefsen
16.40  Diskusjon/kommentarer

1C Mot en ny diagnostisk tilnærming til personlighetsforstyrrelser v/ Tore Buer Christensen og Benjamin Hummelen
14.00  Farvel til SCID-II og PF-kategoriene: Utvikling av ny diagnostisk tilnærming til personlighetsforstyrrelser i DSM og ICD
14.45  Pause
15.00  Fortsettelse samme tema
15.45  Pause
16.00  Workshop: Demonstrasjon av fremtidens diagnostikk for personlighetsforstyrrelser

1D Vitenskapelig sesjon, Frie Foredrag
Møteleder: Solveig Klæbo Reitan
14.00  Innledning
14.05 Tom Borza, PhD Depression in later life
14.20 Nikias Siafarikas on Neuropsychiatric symtoms and findings in cognitive failure
14.30 Bjørn Magne S Eriken Kan lav kolestrolverdi være en risikomarkør for vold hos akuttpsykiatriske pasienter?
14.45  Pause
15.00  Gunhild Bagøien PhD Subsance use in a psychiatric emergency unit: the effects of motivational interviewing, the course
of substance use over a 2 year period and the reliability of a urine screening test
15.15 Irene Shestopal Effekten av hypnoterapi ved alkoholavhengighet
15.25 Katrine Kveli Fjukstad Medfødte metabolske sykdommer og psykiatriske symtomer – en kasuistikk
15.35 Eva Malt Gene variants in cytochrome P450 CYP2C19 and CYP2D6 are associated with psychoses in
a clinical sample of persons with Down syndrome
15.45  Pause
16.00  Hans Ole Korsgård PhD Personlighetsforstyrrelser hos ungdom
16.15 Espen Bjerke PhD Selvrapporterte mellommenneskelige problemer hos pasienter i en psykiatrisk poliklinikk
16.30 Ingrid Olssøn Oppfølging av pasienter 6 år etter behandling ved en allmenpsykiatrisk poliklinikk
16.45 Avslutning

SOSIALT PROGRAM
19.00  Mottakelse i Oslo Rådhus

 

TIRSDAG 14. MARS

08.30  Personlighetsforstyrrelse i et livsløpsperspektiv v/ Theresa Wilberg
09.15  Pause
09.30  Mentalizing and personality disorder v/ Anthony Bateman
10.15  Pause
10.30  Mentalizing capacity and implications for treatment, further development and reflections v/ Anthony Bateman
11.30  Pause
11.50  Medikamentfrie tilbud – framskritt eller blindvei? Innledninger ved  Magnus Hald og Jan Ivar Røssberg
12.30  Diskusjon i plenum
13.00  Lunsj
13.00  Lunsj og årsmøte for leger i spesialisering i psykiatri (LIPS).Avkryssing på påmeldingsskjema
13.00  Lunsj for avtalespesialister. Avkryssing på påmeldingsskjema

14.00 – 17.00  PARALLELLE SESJONER

2A Workshop om mentaliseringsbasert terapi
14:00  Mentalization-based treatment for borderline personality disorder v/ Anthony Bateman
14:45  Pause
15:00  Mentalization-based treatment for antisocial personality disorder v/ Anthony Bateman
15:45  Pause
16:00  Organisering og pasientperspektiv på mentaliseringsbasert terapi v/  Sigmund KarterudKatharina Morken og Lars Onsrud

2B Insentiver, økonomi og organisering v/ kvalitetsutvalget og Utvalg for Helseøkonomi.
14.00  Produktivitetsteorien og insentiver; er det der alt henger sammen? v/ John E. Berg
14.45  Pause
15.00  Samhandling og koordinering av tjenester – Overføring av DPS til kommunene – Hva vil vi? V/ Thor Rogan
15.45  Pause
16.00  Hvordan endre klinisk praksis; historien bak appen i akuttpsykiatri v/ Gunhild Dalen

2C Pasienter med ekstrem selvskading; hvem er de, og hva gjør vi? v/ prosjektgruppe initiert av Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri (NAPP)    
14.00  Innledning og bakgrunn for NAPPs initiativ v/ Øyvind Urnes
14.15  Presentasjon og kasus fra en kartleggingsundersøkelse i Midt-Norge v/ Terje Torgersen
14.45  Pause
15.00  Initiale resultater fra en nasjonal spørreundersøkelse presenteres v/ Fredrik Holth
15.45  Pause
16.00  Perspektiver på fenomen, forståelse og drøfting av tiltak v/ Øyvind Urnes, Fredrik Walby og Ruth Kari Ramleth

2D Forebygging og praktisk håndtering av suicid i avtalepraksis / poliklinikk v/  utvalg for selvstendig praksis.  
14.00  Å miste en pasient i selvmord v/ Lars Mehlum
14.45  Pause
15.00  Rutiner for forebygging av selvmord i poliklinikk / avtalepraksis v/ Lars Mehlum
15.45  Pause
16.00 Når selvmordet har skjedd; håndtering i avtalepraksis / poliklinikk v/ Lars Mehlum

SOSIALT PROGRAM
18.30  Middag på konferansehotellet
20.00  Litteraturhuset. Elisabeth Tjora intervjuer Åsne Seierstad.

 

ONSDAG 15. MARS

08.30 – 10.45  PARALLELLE SESJONER

3A 

08.30    Ti bud for behandling med psykofarmaka v/ Dag Solberg
09.15    Pause
09.30    Benzodiazepiner: venn eller fiende v/ Arne Vaaler
10.00    Benzodiazepiner: venn eller fiende v/ Jørgen Bramnes
10.30    Diskusjon
10.45    Pause

3B

Ny spesialitetsstruktur og psykoterapiutdannelsens plass.
08.30  Psykoterapiveiledningens framtidige struktur og innhold. Innstilling fra arbeidsutvalg nedsatt av styret etter årsmøtet 2016 v/ Erik Falkum
09.15  Kommentator v/ Professor Per Høglend
09.30 Diskusjon
10.35 Kommentar ved styret i NPF
10.45 Pause

11.00    Styrets time: Medikamentfrie tilbud
12.00    Lunsj
13.00    Årsmøte Norsk Psykiatrisk Forening

SOSIALT PROGRAM

19.30    Aperitif med Festmiddag på kongresshotellet

TORSDAG 16. MARS

09.00    Hvordan kan genetikk brukes til å forstå schizofreni og andre alvorlige psykiske lidelser, v/Ole Andreassen
09.45    Pause
10.00    Virkninger av antipsykotika her-og-nå v/ Erik Johnsen
10:45    Pause
11:00    Utvikling av selvhenførende og persekutoriske vrangforestillinger ved schizofreni i fenomenologisk perspektiv v/ Peter Handest
11:45    Pause
12:00    Hva betyr antipsykotisk behandling for langtidsforløpet av psykoser? v/ Ingrid Melle
13.00    Lunsj

14.00 -17.00 PARALLELLE SESJONER

 4A  Vrangforestillinger – når er disse symptomer på psykisk lidelse og når er de oppfatninger som avviker fra en kulturell norm?

14.00    Innledning v/ leder i Utvalg for Rettspsykiatri, Pia Jorde Løvgren
14.05    Vrangforestillinger som et klinisk psykopatologisk fenomen v/Stein Opjordsmoen
14.25    Vrangforestillinger som mulig symptom – på hva? v/ Jon Anders Lindstrøm.
14.45    Pause
15:00    Førstepersonsperspektiv og dobbelt bokholderi, virkelighetens forskjellige nivåer ved vrangforestillinger, v/ Peter Handest
15.25    Vrangforestillinger for en historiker – mulig å skape mening? v/ Øyvind Thomassen
15.45    Pause
16.00    Paneldebatt og diskusjon

4B   Utvalg for grunnlagsproblematikk: Kropp, hjerne, kognisjon, selv og bevissthet. Hvordan henger dette sammen?

14.00    Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon v/ Kristine Walhovd
14.45    Pause
15.00    Selv, kropp og bevissthet v/ Øyvind Urnes
15.45    Pause
16.00    Hvordan forstår vi bevissthet i dag? v/ Johan Fredrik Storm

 

4C   Nytt og nyttig innen psykosefeltet

14.00    MR ved psykose – hva og hvorfor? v/ Cecilie Hartberg og Unn Kristin Haukvik
14.45    Pause
15.00    Subjektiv livskvalitet hos pasienter med  førstegangspsykose – en 10-års oppfølgingstudie, v/Erlend Gardsjord
15.45    Pause
16.00    Migrasjon og vitamin D mangel ved psykotiske lidelser- kliniske og kognitive sammenhenger v/ Mari Nerhus

 

4D   Utvalg for forebyggende psykiatri og Utvalg for transkulturell psykiatri: Sykdom eller spill for galleriet: Om suicidalitet  hos asylsøkere.

14.00    UTE  Suicidale papirløse migranter v/ Ruth Abraham
14.45    Pause
15.00    INNE  Suicidale asylsøkere i psykiatriske akuttavdelinger v/ Jone Schanche Olsen
15.45    Pause
16.00    HJEMME Suicidalitet hos asylsøkere – hva med barna? V/Domnine Lecoq

SOSIALT PROGRAM

17.30    Nationalgalleriet: Spesialomvisning før Nasjonalgalleriet stenges for godt, med enkel servering.

 

FREDAG 17.MARS

08.30    Bruk av lege-pasientforholdet i  psykoterapi, diagnostikk og klinisk kommunikasjon, v/ Per Høglend
09.15    Pause
09.25    Psykiatriens møte med flyktninger v/ Edvard Hauff
10.10    Pause
10.20    Hva tenker de unge er godt og nyttig psykisk helsevern? Ved PsykiskhelseProffene i Forandringsfabrikken – en ideell stiftelse som jobber for å få frem råd og erfaringer fra barn og unge i skole og hjelpesystemer
11.05    Pause med formiddagsbuffet og utsjekk

Profesjon kontra ledelse? – aktuelle utfordringer for psykiaterne. Utvalg for grunnlagsproblemer

11.30 Innleder: Petter A. Ringen
11.35    Innleder: Rune Slagstad
12.00    Innleder: Erik Døving
12.25    Pause
12.35    Kommentator1 : Per Vaglum
12.45    Kommentator 2: LIS Oda Solheim Hammerstad og Andrea Borgmo Morvik
12.55    Diskusjon
13.30    Staten og   psykiateren v/ Jan Fredrik Andresen, direktør Statens Helsetilsyn
14.00    Takk for denne gang. Velkommen til Veka i Bergen 2018. Lunsj

 

PROGRAM SPESIELT TILRETTELAGT FOR LEGER I SPESIALISERING

Mandag og tirsdag obligatorisk emnekurs i Alderspsykiatri. OBS! Kurset er fulltegnet. OBS!

Hovedtema: Kognitiv svikt, demens, psykose, angst, depresjon, søvn, delirium med utredning og behandlingsmetoder av disse.

Program

MANDAG 13. MARS

09.00    Velkommen og  introduksjon v/ seniorforsker, spesialist i psykiatri AL Mina Bergem, alderspsykiatrisk avdeling, Ahus
09.10    Den alderspsykiatriske metode v/ overlege, Ph.D., forskningskoordinator Eirik Auning, alderspsykiatrisk avdeling, Ahus
09.30    Angst og depresjon, utredning og behandling, inkludert miljøterapi v/ seniorforsker, spesialist i psykiatri AL Mina Bergem, alderspsykiatrisk avdeling, Ahus
10.00 Pause
11.15    Farmakologisk variasjon hos eldre – fokus psykofarmaka v/ forskningsleder, professor II Espen Molden, Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus/Universitetet i Oslo.
12.15    Demens utredning/ neuroimaging v/ forskningsstipendiat Ina Amdahl, alderspsykiatrisk avdeling, OUS.
13.00    Lunsj
14.00    Delirium – en vanlig og utfordrende tilstand v/  lege i spesialisering i indremedisin/geriatri og klinisk stipendiat Bjørn Erik Neerland, Universitetet i Oslo og Geriatrisk avdeling OUS, Ullevål
14.45    Utredning og behandling av psykose ved demens – mellom evidens og klinisk praksis v/ seksjonsoverlege Marianne Holm, seksjon for alderspsykiatri, Sykehuset Telemark.

TIRSDAG 14. MARS

09.00    Demens og førerkort. v/ seksjonsoverlege dr med Anne Brækhus, Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling og Nevrologisk avdeling, OUS, Ullevål
10.15    Samtykkekompetanse og pasientrettighetsloven kap 4a v/ overlege Dagfinn Green, alderspsykiatrisk seksjon, avd. Østmarka, St. Olavs Hospital
11.30    Pause
12.00    Ulike demenstilstander og behandlingstilnærming, inkludert miljøterapi v/ psykiater, seksjonsoverlege Inger-Marie Tjernæs, Alderspsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus
13.00    Lunsj
14.00    APSD og multiproblematikk hos demenspasienter, diagnose og behandling inkludert kasuistikk v/ psykiater, seksjonsoverlege Inger-Marie Tjernæs, alderspsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus
14.45    Kursprøve